Beleid Bescherming Persoonsgegevens van de Stichting Wijkcentrum Ruwaard
versie 20 oktober 2018

De Stichting Wijkcentrum Ruwaard hecht, als beheerder van het wijkcentrum De Iemhof , veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement geven we informatie hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Wijkcentrum Ruwaard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Waarvoor verwerkt Stichting Wijkcentrum Ruwaard persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door De Stichting Wijkcentrum Ruwaard verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden
• De namen van bestuursleden van de stichting en van de bestuursleden van de organisaties die in de Iemhof actief zijn.
• De namen van de personeelsleden van de stichting en van organisaties die in de Iemhof actief zijn.
• De namen van de vrijwilligers van de stichting
• De namen van de huurders of de contactpersonen van de huurders accommodaties
• Het sturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslagen
• Het versturen van nota’s
• Inschrijven voor bijeenkomsten
• Het opzetten en onderhouden van een website van Stichting Wijkcentrum Ruwaard
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam/achternaam
• Adres
• E-mailadres
• Geslacht
• Geboortedatum en geboorteplaats
• Telefoonnummer
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons zou opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Bewaartermijn
Stichting Wijkcentrum Ruwaard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Stichting wijkcentrum Ruwaard heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
• Alle personen die namens de stichting van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We versleutelen persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Op papier gedrukte persoonlijke informatie wordt in afgesloten kasten opgeslagen en is voor derde niet bereikbaar
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deponeren bij het bestuur van de stichting. Bij verschil van mening heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Openingstijden

Wijkhuis de Haard is nog niet geopend.

Contact info

Wijkhuis de Haard
Brederostraat 46
5344 AN Oss
0412-647900
info@wijkhuisdehaard.nl
Cookies zorgen ervoor dat deze website correct wordt getoond. Door door te gaan gaat u akkoord dat er cookies worden opgeslagen.
Ok